Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Informacje podstawowe

1. Forma prawna
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2. Podstawy prawne funkcjonowania

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
  • Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr VI/188/99 z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Centrum Rehabilitacji w Elblągu,
  • Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr 0000002266,
  • Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
  • Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.


3. Cele działania

    Celem placówki jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.

Zadania określone powyżej Zakład wykonuje w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz na rzecz innych podmiotów na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż określona jako działalność statutowa podstawowa. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać dostępności i poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu i kształcenia osób na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności poprzez:
1.    Prowadzenie:

  • staży podyplomowych absolwentów,
  • praktyk studenckich, innych praktyk i przyuczania zawodowego słuchaczy szkół medycznych,
  • szkoleń i praktyk zawodowych w zawodach nie medycznych, na podstawie zawartych umów;

2.    Organizowanie innych form kształcenia.