Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Zarząd

1.    Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor - Ryszard Werchowski, który reprezentuje go na zewnątrz.
2.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie.
3.    Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
4.    Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielanych świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

5.Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
        Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Henryk Kowalski
        Głównego Księgowego - Ewa Dzierzęcka - Rybak
        Kierowników komórek organizacyjnych.
6.  Rada Społeczna jest organem wnioskującym i opiniodawczym w kluczowych sprawach funkcjonowania Zakładu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu