Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Strona główna / Załatwianie spraw

1. Załatwianie spraw
Wszelka korespondencja przychodząca odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym prowadzonym w Sekretariacie Zakładu, następnie kierowana przez Dyrektora doodpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
Wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Zakładu udziela Dyrektor.
Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udziela Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.
Skargi i wnioski rozpatrują: Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

2. Udostępnianie dokumentacji medycznej
Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również innym podmiotom / organom / instytucjom wymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (po uprzednim uzgodnieniu terminu w celu przygotowania dokumentacji);
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w zakładzie);
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.